Vzdělávání a podpora organizátorů v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus - organizace s téměř padesátiletou tradicí v oblasti péče o přírodu a krajinu - je založena na dobrovolnické práci zejména mladých lidí ze všech koutů České republiky. Dlouhodobá, plánovitá a systematická pomoc na nejrůznějších přírodních lokalitách by nebyla možná bez našich organizátorek a organizátorů. Také oni jsou převážně dobrovolníky a svůj čas věnují nejen práci pro přírodu, ale především podpoře druhých v této činnosti. Působí nejen jako koordinátoři, ale také jako aktivní vzdělavatelé v oblasti environmentální výchovy, kterou na základě unikátní brontosauří metodiky propojují právě s dobrovolnictvím.

Jsme velmi rádi, že těmto organizátorům můžeme nabízet kvalitní podporu nejen v oblasti materiální a technické, ale také prostřednictvím metodické podpory a odborného vzdělávání. Vzdělávací systém Hnutí Brontosaurus je určen jak začínajícím, tak i pokročilým, navíc je otevřený a velmi nízkoprahový. K účasti na vzdělávacích akcích není vyžadováno členství v organizaci, řada akcí je také zcela bezplatná a v podstatě veškeré metodické materiály jsou rovněž volně dostupné. Můžeme tak pomoci šířit informace o aktuálních otázkách ochrany přírody a krajiny a napomoci zapojování veřejnosti do dobrovolnických aktivit také mimo naši organizaci.

V letech 2022-2024 realizujeme komplex vzdělávacích aktivit určených zejména organizátorům dobrovolnictví pro přírodu a krajinu i díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí ČR jakožto Pilíř EVVO. V projektu nabízíme dlouhodobé vzdělávací kurzy určené především začínajícím organizátorům nebo komplex rozšiřujících kurzů a přednášek s tematikou klimatické změny, jejích lokálních dopadů a projevů. Organizátorům nabízíme mentorský program zprostředkovávající podporu zkušených organizátorů těm méně zkušeným nebo řadu online nástrojů pro snazší práci s různými cílovými skupinami, jako je mapová databáze lokalit nebo portál péče o přírodu s konkrétními postupy pro přípravu a vedení terénní dobrovolnické akce.

V rámci projektu bude proškoleno či přímo podpořeno na 600 aktivních organizátorů, lektorů a dalších osob věnujících se environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Výsledky projektu pak budou mít přímý vliv na další stovky až tisíce účastníků dobrovolnických akcí nejen v následujících dvou letech.

Projekt Vzdělávání a metodická podpora ekopedagogů v Hnutí Brontosaurus je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz www.sfzp.cz

Education and support of organizers in the Brontosaurus Movement

The Brontosaurus movement - an organization with almost fifty years of history in the field of nature and landscape care - is based on the voluntary service of especially young people from the Czech Republic. Long-term, planned and systematic help in various natural locations would not be possible without our organizers. They are also mostly volunteers devoting their time to support others in this activity. They act not only as coordinators, but also as active educators in the field of environmental education, which they connect with volunteering according to a unique methodology.

We ´re glad to offer a high quality support for the organisers - not just material and technical one, but also methodical support and advanced training. The educational system of the Brontosaurus Movement includes basic courses for beginners as well as advanced training in different topics. The courses and other activities are usually open – no membership required to participate in the events, many events are also completely free of charge, and basically all the methodical materials are also freely available. This way we can help spread information about current environmental protection topics and helpto  involve the public in  volunteering as much as possible.

Between 2022-2024, we implement a complex of educational activities especially for organizers of volunteering for nature and landscape These are co-financed by the State Environmental Fund of the Czech Republic as a Pillar of Environmental education. In the project, we offer long-term training courses intended primarily for novice organizers or a complex of extension courses and lectures on the topic of climate change, its local impacts and manifestations. We also offer a mentoring program providing support from experienced organizers to less experienced ones or a number of online tools for easier work with different target groups, such as a map database or a nature care portal with specific instructions for voluntary service organising.

Over 600 active organizers, lecturers and other persons dedicated to environmental education will be directly involved and supported within the project. The results of the project will have a direct impact on hundreds to thousands of participants in volunteer events not only in the next two years.

The project Education and methodical support of eco-pedagogues in the Brontosaurus Movement is co-financed by the State Environmental Fund of the Czech Republic based on the decision of the Minister of the Environment.

This project is co-financed by the State environmental fund of the Czech Republic in accordance with decision of the minister of environment. www.mzp.cz www.sfzp.cz