Petice za záchranu Moravské Amazonie

Tisková zpráva petičního výboru Petice za záchranu Moravské Amazonie a Hnutí Brontosaurus.

Tisíce lidí podepsaly petici za ochranu luhů Soutoku Moravy a Dyje. Teď vítají první kroky k její ochraně.

Ministerstvo životního prostředí vyslyšelo letité volání laické i odborné veřejnosti k ochraně vzácné přírody na Soutoku Moravy a Dyje. Takzvaná Moravská Amazonie je území evropského významu s vyjimečnou pestrostí druhů rostlin i živočichů i jedničným krajinným rázem. Doposud však bez adekvátní ochrany s tím, že stát vzácné lesy spravuje především jako zdroj dřeva. Odborníci i více než 13 000 občanů podepsaných pod peticí Zachraňme Soutok vítají reálné kroky ministerstva k ochraně tohoto území. 

Petice usilovala o záchranu jednoho z našich posledních komplexů lužních lesů, písčin a mokřadních ploch,  který se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. Toto území je dle vědců jednou z oblastí s největším druhovým bohatstvím ve střední Evropě, a proto bývá označováno jako Moravská Amazonie. Jedná se např. o domov našich největších brouků tesaříka obrovského a alpského, orlů mořských a královských, čápů černých nebo vzácných čolků dunajských. Roste zde i celá řada ohrožených rostlin jako bledule letní, ladoňka dvoulistá a vídeňská, pryšec bahenní nebo třeba až tři metry vysoká bylina mléč bahenní. 

Signatáři petice očekávají další jasné kroky Ministerstva životního prostředí, které povedou k naplnění závazku České republiky toto území chránit. Věří také v pozitivní součinnost resortu zemědělství i dalších dotčených orgánů. Aktuálně oceňují úsilí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR projednat záměr s veřejností, subjekty, jež zde hospodaří, i spolky. Díky jednání se rozptylují obavy spojené s vyhlášením ochrany a vysvětluje se její potřebnost. Přírodní, krajinářské i další hodnoty území jsou léta ohrožovány nevhodným způsobem hospodaření. Chybí také jasná koordinace správy území a ochrany zdejší přírody. 

Ochranu Soutoku již dříve požadoval i otevřený dopis místních občanů či stanovisko odborných společností, jež reprezentují na šest tisíc vědců.

Vyhlášení chráněných území přinese potřebnou šetrnou a zároveň aktivní péči o toto vzácné území. Zřízení chráněné krajinné oblasti navíc zajistí jeho jasnou a přehlednou správu. Přinese příležitosti financovat revitalizační projekty nebo k přírodě šetrnější způsoby hospodaření. Ochrana přírody Moravské Amazonie prostřednictvím maloplošné ochrany (rezervace, památky) a velkoplošné ochrany (chráněná krajinná oblast) bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovali. Ochrana území prostřednictvím vyhlášení chráněné krajinné oblasti umožní zachovat vzácnou přírodu příštím generacím a zároveň umožní území obhospodařovat a neomezí činnosti, jež dnes místní lidé v luzích vykonávají - procházky krajinou, cykloturistiku, houbaření, včelaření, rybaření či myslivost.

„Je dobře, že petice rozhoupala orgány ochrany přírody k přípravě plošné ochrany Soutoku. Od března 2023 pověřilo ministerstvo životního prostředí Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR tento záměr v regionu během půl roku předjednat. Návrh se představuje dotčeným obcím, významným hospodářským subjektům, místním institucím, organizacím a občanům. Předjednává se vymezení CHKO Soutok, zonace území a návrh bližších ochranných podmínek” říká iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok Anežka Bartošová.

,,Konečně jsou zahájeny reálné kroky k zajištění územní ochrany tak cenné krajiny jakým je oblast soutoku Moravy a Dyje. Tyto kroky jsou uskutečněny po padesáti letech snah, výzev, petic, stanovisek, nekonečných diskusí a jednání o ochraně tohoto území. Jde hlavně o přírodu a zachování celé lužní krajiny Soutoku v její jedinečnosti" zmiňuje lesní inženýr a biolog Filip Šálek. 

,,Příroda lužních lesů má pro místní lidi nedozírnou hodnotu. Ve vyprahlé krajině jižní Moravy jsou pestrost a bohatství luhů jedinečné a jejich zachování má přednost před čistě ekonomickými těžebními zájmy. Vyhlášení chráněné krajinné oblasti však neznamená konec hospodaření ve zdejších lesích či na loukách. Jejich jedinečnost obhopodařování vyžaduje. Stejně tak budou moci místní lidé v oblasti houbařit, včelařit či  rybařit nebo si zajišťovat dřevo samovýrobou. Počítá se i s možností postřiku proti komárům.” vyvrací časté obavy Dalimil Toman, předseda Hnutí Brontosaurus Podluží.

Informační web k Soutoku: 

Soutok Moravy a Dyje (soutok.nature.cz)

Zde jsou zodpovězeny časté dotazy k CHKO: https://soutok.nature.cz/caste-dotazy

Fotografie přírody luhu: https://www.filipsalek.cz/fotoalbum/fauna

Kontakty:

Mgr. Anežka Bartošová, bioložka a iniciátorka výzvy Zachraňme Soutok kontakty: tel.: +420 732 172 004, bartosova.anezka@seznam.cz

Ing. et Ing. Filip Šálek, lesní inženýr, biolog, předseda spolku Lužánek, tel.: +420 605 923 874, fsalek@seznam.cz

Mgr. Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus a předseda Hnutí Brontosaurus Podluží, tel. +420 605 763 112, dalimil.toman@brontosaurus.cz