Podmínky účasti v síti

Tyto pravidla jsme byli bohužel museli sepsat až v průběhu rozjíždění sítě kvůli objevujícím se komplikacím, věříme že pochopíte jejich nezbytnost.
 
Článek I. Vznik členství v brontosíti
1. Členem brontosauří telefonní sítě (dále jen brontosíť) může být každý, kdo je členem nebo příznivcem Hnutí Brontosaurus (dále jen HB) nebo organizační jednotka HB.
2. Do brontosítě lze vstoupit výhradně na základě přihlášky. Přihlášku lze podat pouze v předem určených a vyhlášených termínech.
3. Členství v brontosíti vznikne uzavřením smlouvy mezi osobou uvedenou v čl. 1 a poskytovatelem telekomunikačních služeb (dále jen operátor) s nímž uzavřelo HB příslušnou rámcovou smlouvu.
4. Osoba uvedená v čl. 1 je povinna uhradit HB při podání přihlášky do brontosítě jednorázový administrační poplatek ve výši 100,- Kč.
 
Článek II. Zánik členství v brontosíti
1. Členství v brontosíti zaniká:
1.1. Zanikne-li členství člena brontosítě v HB nebo přestane-li být člen brontosítě příznivcem HB.
1.2. Zanikne-li příslušná org. Jednotka HB.
1.3. Zánikem smlouvy s operátorem zejména z důvodu výpovědi nebo vypršení doby na kterou byla uzavřena, není-li bezprostředně poté uzavřena v rámci brontosítě smlouva nová.
1.4. Odhlášením člena z brontosítě ze strany HB.
1.5. Odhlášením člena z brontosítě.
2. HB je oprávněno odhlásit člena z brontosítě, pokud je tato osoba v prodlení s úhradou jakékoli peněžité částky vzniklé v souvislosti s účastí v brontosíti nebo pokud je v prodlení se splněním jakéhokoli nepeněžitého závazku vůči HB nebo operátorovi vyplývajícího těchto podmínek nebo z jeho účasti v brontosíti.
3. Člen brontosítě je oprávněn odhlásit se z brontosítě. Odhlášku je povinen podat písemně. K odhlášení dojde k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení odhlášky HB.
4. Zanikne-li členství v brontosíti, jsou bývalý člen brontosítě a HB povinni do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zánik členství, vyrovnat veškeré peněžité i nepeněžité závazky vzniklé účastí v brontosíti, a to jak vůči sobě navzájem tak vůči operátorovi.
 
Článek III. Vzájemná práva a povinnosti
1. Člen brontosítě je povinen:
1.1. Hradit řádně a včas operátorovi platby za využité telekomunikační služby.
1.2. Hradit řádně a včas HB administrační poplatky popřípadě jiné úhrady spojené s členstvím v brontosíti stanovené těmito podmínkam.
1.3. Dodržovat tyto podmínky a pokyny HB, které se týkají členství v brontosíti.
2. Člen brontosítě je oprávněn:
2.1. Využívat všech služeb dle aktuální nabídky operátora vydané pro členy brontosítě.
3. HB je povinno:
3.1. Informovat členy brontosítě o změnách v podmínkách členství v brontosíti.
3.2. Vyřizovat požadavky členů brontosítě v přiměřené lhůtě ne delší než 10 dnů, v odůvodněných případech je však oprávněno tuto lhůtu překročit a informovat o jejím prodloužení.
4. HB je oprávněno:
4.1. Požadovat po členech brontosítě aktuální kontaktní údaje.
4.2. Požadovat úhradu administračních poplatků a jiných úhrad spojených s členstvím v brontosíti stanovených těmito podmínkami.
4.3. Ukončit smluvní vztah s operátorem bez souhlasu jednotlivých členů brontosítě.

Článek IV. Poskytované služby a jejich změny
1. Jednotlivým členům brontosítě jsou poskytovány služby dle jejich volby z aktuální nabídky operátora pro brontosíť. Volbu členové brontosítě provedou na přihlášce ke vstupu.
2. Změna v rozsahu poskytovaných služeb je možná pouze v předem určených termínech a na základě pokynů HB.
3. Za provedení změny poskytovaných služeb je HB oprávněno účtovat administrační poplatek až do výše 100,- Kč.

Článek V. Vzájemná komunikace
1. Jakékoli požadavky a dotazy členů brontosítě mohou být zasílány výhradně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě nutnosti telefonického řešení problému budou členové kontaktováni ze strany HB.
2. Jakékoli změny týkající se členství v brontosíti, změn podmínek členství a poskytovaných služeb budou členům oznamovány na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do brontosítě, popřípadě písemně na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce.
3. Informace pro členy brontosítě budou zveřejňovány na webu http://brontosaurus.cz/sit.
4. Člen brontosítě je povinen oznámit HB do 14 dnů jakoukoli změnu kontaktních údajů, zejména změnu doručovací adresy a emailu.
 
Článek VI. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení těchto podmínek nemají žádný vliv na ustanovení smluv a obchodních podmínek operátora, ani je nenahrazují a netýkají se závazků vzniklých mezi členem brontosítě a operátorem.
2. HB je oprávněno jednostranně měnit ustanovení těchto podmínek. O jejich změnách bude členy brontosítě informovat v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
3. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 4. 2013.
 
V Brně dne 1. 4. 2013