Vyber si svoji dobrovolnickou akci
na pomoc přírodě, památkám a lidem.

kvetina listPřečti si, jak probíhá víkendovkatábor Hnutí Brontosaurus.
Vyber si z akcí, které pořádáme po celém Česku, a zažij to s námi.

Novinky

Osobní údaje

Podmínky zpracování osobních údajů v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus při své činnosti zpracovává vaše osobní údaje. Činí tak v souladu s platným právním řádem. V tomto dokumentu najdete informace o tom, kterých osobních údajů se zpracování týká, jaký je účel tohoto zpracování a také jakým způsobem je s těmito osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, správcem vašich osobních údajů je Hnutí Brontosaurus, se sídlem Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 00408328. V případě, že, jste své osobní údaje poskytli na některé akci některého z pobočných spolků Hnutí Brontosaurus (jejich aktuální seznam najdete zde: http://www.brontosaurus.cz/kontakty/zakladni-clanky-a-kluby), je společným správcem vašich osobních údajů rovněž tento pobočný spolek.

Pro zjednodušení, nebude-li uvedeno v tomto dokumentu jinak, míní se použitím pojmenování Hnutí Brontosaurus i jeho pobočné spolky.

Osobní údaje a účely zpracování

Hnutí Brontosaurus vás může požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v různých situacích a za různými účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, kvůli němuž byly poskytnuty.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na podkladě vašeho smluvního vztahu k Hnutí Brontosaurus, který může být dán tím, že jste jeho členem, registrovaným přiznivcem, účastníkem některé z jeho akcí, dárcem či uživatelem našich služeb.

V dalších případech zpracováváme vaše osobní údaje na podkladě oprávněných zájmů Hnutí Brontosaurus spočívajících zejména ve vzájemné komunikaci a zasílání relevantních nabídek naší činnosti a možností podpory. Dále mohou být těmito oprávněnými zájmy rovněž případné budoucí nároky z titulu náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé při akcích a činnostech pořádaných Hnutím Brontosaurus.

Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na podkladě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním, vás o této skutečnosti informuje předem pověřený zástupce Hnutí Brontosaurus.

Osobní údaje členů a příznivců

Osobní údaje shromažďujeme v případě vzniku členství v Hnutí Brontosaurus nebo pokud jste se stali příznivci Hnutí Brontosaurus. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje, a to za účelem vaší identifikace a budoucí komunikace s vámi. Rovněž pro účely vnitřní analýzy zpracováváme údaje o hrazených členských příspěvcích, druzích vašeho členství, o datech vzniku, obnovení a zániku členství, o dosažených vzdělávacích kvalifikacích dle vnitřních předpisů Hnutí Brontosarus a dále o funkcích, které v Hnutí Brontosaurus zastáváte nebo jste v minulosti zastávali.

U dětských členů Hnutí Brontosaurus, tj. u osob mladších 15 let, které se staly členy Hnutí Brontosaurus, zpracováváme rovněž kontaktní údaje jejich zákonných zástupců za účelem vzájemné komunikace.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem stát se členem, ale členství vám z různých důvodů nevznikne. Účelem takového zpracování možnost vás dále kontaktovat a umožnit vám stát se členem Hnutí Brontosaurus, pokud váš zájem dále přetrvává.

Osobní údaje účastníků akcí

V případě, že poskytujete Hnutí Brontosaurus své osobní údaje v souvislosti s účastí na některé z akcí nebo pravidelné činnosti, mohou být vámi poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je zejména ochrana vašeho zdraví a bezpečí na těchto akcích, zpracování těchto údajů je nezbytné rovněž s ohledem na předpisy upravující oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jiné zvláštní osobní údaje, než údaje o vašem zdravotním stavu mohou být také zpracovávány za účelem realizace programu akce, jíž se účastníte.

V souvislosti s vaší účastí na některé akci pořádané Hnutím Brontosaurus zpracováváme také fotografie, videa a zvukové záznamy z těchto akcí, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby nebo vašich osobních projevů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je vyžadován před vaší účastí na takové akci, neumožňuje-li nám takové zpracování zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem propagace činnosti Hnutí Brontosaurus.

Pro účely vnitřní analýzy a plánování naší činnosti dále zpracováváme údaje o tom, kterých akcí jste se účastnili.

Vaše kontaktní údaje zpracováváme i v případě, kdy jste se nakonec plánované akce nezúčastnili, včetně případného důvodu neúčasti, je-li poskytnut. Účelem tohoto zpracování je případná nabídka další činnosti Hnutí Brontosaurus, do níž se lze zapojit a dále také vnitřní analýza.

Osobní údaje dárců

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž tehdy, jestliže jste Hnutí Brontosaurus poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje a dále údaje o poskytnutých darech.

Darovací brána darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím darovací bránu najdete na webu http://darujme.cz/solutions. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Hnutí Brontosaurus, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány).

Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem Hnutí Brontosaurus, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo. Účelem zpracování je vzájemná komunikace a vnitřní analýza.

Osobní údaje další osob

Vyjma shora uvedených situací je možné, že jste poskytli Hnutí Brontosaurus své kontaktní údaje v souvislosti s další činností Hnutí Brontosaurus, jako je podepisování petic, účast v námi organizovaných soutěžích, zakoupení zboží, přihlášení k odběru informací o naší činnosti využití námi poskytovaných služeb.

V těchto případech zpracováváme vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. Kromě kontaktních údajů můžeme zpracovávat i další vaše osobní údaje je-li to nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti.

Osobní údaje při využití webových stránek a webových služeb (cookies)

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Hnutí Brontosaurus nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími osobami

Hnutí Brontosaurus neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám, vyjma údajů, které jste poskytli prostřednictvím petice. Takovéto údaje jsou poskytovány takovým třetím osobám a takovým způsobem, aby byl naplněn účel petice.

Dále mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v případech, kdy je zahájena kontrola nakládání s veřejnou finanční podporou poskytnutou Hnutí Brontosaurus dle příslušného zákona. Rovněž mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně za účelem kontroly nakládání s darem poskytnutým Hnutí Brontosaurus soukromou osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je nezbytné pro provedení kontroly.

Přístup k osobním údajům v Hnutí Brontosaurus

Přístup k vašim osobním údajům se v rámci Hnutí Brontosaurus řídí zvláštním vnitřním předpisem schvalovaným statutárním orgánem HB. Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny členy Hnutí Brontosaurus a ukládá všem členům Hnutí Brontosaurus a jeho zaměstnancům ve vztahu k vašim osobním údajům povinnost mlčenlivosti.

K vašim osobním údajům mohou v Hnutí Brontosaurus přistupovat pouze osoby vymezené v tomto vnitřním předpise a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti. Hnutí Brontosaurus přijalo rovněž další dostatečná technická a organizační opatření, aby k vašim osobním údajům nemohly přistupovat nepovolané osoby a aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Doba zpracování osobních údajů

Hnutí Brontosaurus zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely jejich zpracování.

Kontaktní údaje členů a příznivců zpracováváme po dobu trvání členství, či po dobu, kdy je osoba aktivním příznivcem Hnutí Brontosaurus a dále po dobu 20 let od zániku členství nebo od zániku statusu příznivce.

Kontaktní údaje účastníků akcí zpracováváme po dobu 50 let od účasti na poslední akci Hnutí Brontosaurus.

Kontaktní údaje dárců zpracováváme po dobu 10 let od poskytnutí posledního daru.

Kontaktní údaje ostatních osob zpracováváme nejdéle po dobu 10 let od realizace účelu, za nímž byly vaše osobní údaje poskytnuty.

Zvláštní osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, zejména po dobu konání akce a po dobu nezbytně nutnou po skončení akce. Pokud nám zákon ukládá uchovávat tyto zvláštní údaje po delší dobu, zpracováváme tyto údaje po dobu vymezenou příslušným právním předpisem.

Fotografie, videa, zvukové záznamy zachycující podobu účastníků námi pořádaných akcí a jejich projevy osobní povahy zpracováváme nejméně po dobu 20 let. Ve vybraných případech zachycení významných událostí a akcí v Hnutí Brontosaurus mohou být tyto záznamy uchovávány až po dobu 50 let.

Uplatnění vašich práv

Veškeré vaše dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Máte právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V případě, že máte za to, že Hnutí Brontosaurus zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s nařízením GDPR, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat zasláním požadavku na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti.

Nejbližší akce

  • Víkendovky
  • Kluby
  • Tábory

Žádná data pro tento dotaz!